Wednesday, July 22, 2009

Kenyataan guru cemerlangRahsia kejayaan saya:

~ahsia utama yang menjadi pegangan saya ialah niat, ketaqwaan, ketekunan, sedikit kesabaran dan mendengar serta peka atas nasihat daripada ibu bapa, guru dan orang tua, yang berkaliber di dalam dunia pendidikan.

Di samping itu, agama Islam saya jadikan landasan yang begitu murni sekali ke arah kecemerlangan untuk dunia dan akhirat.

Banyak guru yang telah memandu saya semenjak sekolah rendab hingga ke peringkat perguruan. Guru-guru pada

memberikan pengajaran dan pendidikan
Cabaran

Suasana negara sekarang agak berlainan. Kita hidup dikelilingi oleh sains dan teknologi yang pastinya tidak ada pada zaman dahulu.

Dahulu, serba-serbi tidak mencukupi, malahan negara kita sendiri masib dinaungi oleh orang Inggeris. Yang ketara, sekarang kita dalam keadaan yang berbeza dengan berbagai-bagai keadaan tertentu misalnya kesesakan jalan raya dan keadaan persekolahan itu sendiri.

Namun, pegangan guru terhadap murid dahulu dan sekarang adalah sama menuju ke arah kesempurnaan dan kejayaan murid dengan perkhidmatan yang cemerlang. Sekarang ianya lebih canggih dengan adanya alat-alat elektronik

Guru sebagai pilihan kerjaya:

Pertama, semasa saya memasuki bidang pelajaran agama, Haji Mohammad Turki selalu berkata, "Pekerjaan yang paling mulia dan baik ialah yang berkaitan dengan pendidikan". Merekalah yang akan mencorakkan negara. Jika seseorang itu berkaliber dan mempunyai jiwa besar, di sinilah tempatnya mencorakkan bakal generasi pemimpin. masa itu tidak memilib waktu untuk

Konsep 'akhlak yang baik' sebagai satu sistem kemantapan adalah perlu dicapai oleh setiap penuntut. Kita perlu mensepadukan antara ilmu dan akal, seterusnya antara ilmu dan akal dengan keadaan persekitaran dan suasana masyarakat

Keadaan sekarang:

Lebib kurang sama sahaja tetapi sekarang pengarub lebib banyak.

Zaman dahulu penuntut-penuntut sangat patub dan Jarang ponteng. Namun cabarannya jalab guru-guru terpaksa bertungkus~lumu5 kerana ibu bapa belum memahami pendidikan dan keilmuan. Tetapi ibu bapa dahulu terlalu menghormati guru. Sekiranya guru memarabi murid, mereka tidak akan bertindak apa-apa kerana guru dianggap lebih istimewa, sebagai pengganti.

Sekarang, penuntut lebib mudab ponteng dan terlibat dengan perkara yang tidak baik sedangkan dahulu masalab sosial tidak banyak. Sekarang ada televisyen, pelajar boleb berhadapan dengan televisyen 24 jam

Visi:


Saya bercakap atas da~ar Islam, berilmu, beriman, beramal, peka dengan masa dan mempunyai strategi masa. Pendidikan negara itu perlu difikirkan untuk disepadukan. Bersepadu dalam konsep akhlak, iman, kepekaan terhadap masa dengan rangka perancangan~perancangan kita terhadap masa akan datang, atau 'ramalan'. Walaupun hanya 'ramalan' tetapi ia satu perjalanan ke arab kesempurnaan pendidikan.

Sebagai insan, kita hendaklah mempunyai saham untuk membentuk 'masyarakat sempurna'. Sekiranya pelabuhan saham kita sedikit, maka basilnyajuga begitu. Bukan hanya guru-guru, malahan semua pegawal tertentu perlu mempunyai sabam untuk visi yang lebib kukub ke arab kesempurnaan negara.

Dalam bidang perniagaan, jika kita mempunyai saham atau modal yang banyak, mudahlah kita merancang bisnes yang lebib kukub. Maka dalam pendidikan bisnes yang kukub itu ialab dan segi akblak, keilmuan, bermasyarakat dan keolahan terhadap ibu bapa, orang tua serta guru-gurunya

Sedikit nasihat:

Sebelum kita memasuki abad 21 kita perlu memastikan setiap individu, pelajar, penuntut, mabasiswa/maha siswi untuk menceburkan din dalam bidang ilmu yang disertai dengan akhlak. Kita fokas secara terbuka, jangan memandang dan satu pihak saja misalnya guru. Sebenarnya ia terdiri daripada ibu bapa, guru-guru, orang yang bertanggungjawab mencorak dasar pendidikan negara dan penuntut itu sendiri.

Sebubungan dengan mi, pendidikan agama perlu diserapkan agar penuntutpenuntut akan mempunyai pegangan.

Iandilakukan semya perlu enjak kecil kerana sebenarnya pendidikan pertama adalab pendidikan di rumab. Apabila anak-anak dibantar ke sekolah, ibu bapa jangan 'lepas tangan'. Perlu ada kerjasama antara guru dan ibu bapa. Misalnya dalam memastikan sama ada seseorang anak badir di sekolab atau tidak. Jadi komunikasi antara guru dan ibu bapa perlu supaya ianya dapat segera dikesan. Pendeknya, hubungan dua hala antara ibu bapa dan guru itu sangat penting

Guru Cemerlang

Guru Cemerlang
“Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.” - Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang

Pengetua, Penolong Pengetua, Guru Besar dan Pegawai Pendidikan.

Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah.

Secara tidak langsung, bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat.

Menyedari hakikat tersebut, kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.

Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang

* Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing.
* Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P).
* Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain.
* Meningkatkan motivasi guru.
* Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.
* Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran.
* Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran.
* Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).